ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR SCHOONMAAK-WERKZAAMHEDEN

Vastgesteld door:

De Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Werkzaamheden: schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten

Partijen:

Opdrachtgever:

De natuurlijke rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden werkzaamheden worden verricht. Niet als opdrachtgever in de zin van deze voorwaarden kan worden beschouwd de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie in onderaanneming schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten worden verricht, terwijl die werkzaamheden door zichzelf zijn aangenomen.

(Zie ook: Algemene voorwaarden van Onderneming.)

Aannemer:

De natuurlijke of rechtspersoon, die op basis van deze voorwaarden ten behoeve van de opdrachtgever werkzaamheden uitvoert.

Werkprogramma:

Een formulier waarop aannemer in overleg met de opdrachtgever een werkomschrijving heeft aangegeven, zo mogelijk tevens plaats, tijd en frequentie van de verschillende werkzaamheden vermeldende, op basis waarvan deze worden uitgevoerd.

Object:

Het schoon te houden gebouw, schip, bus, trein, sanitair etc.

Artikel 2 Offerte

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

Artikel 3 Opdrachtbevestiging

Nadat door de aannemer de inhoud van de overeenkomst is bevestigd door toezending aan de opdrachtgever van de ondertekende offerte, mag de aannemer er van uitgaan, dat de opdrachtgever zich met opdrachtbevestiging en werkprogramma volledig akkoord heeft verklaard, tenzij de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging en de werkomschrijving de aannemer middels getekend schrijven van het tegendeel bericht.

Uitsluitend de voorwaarden, gesteld op de offerte, zijn bepalend voor de inhoud van de tussen partijen geldende overeenkomst.

Bij eenmalige werkzaamheden wordt de opdrachtgever geacht met de offerte te zijn akkoord gegaan, doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering der werkzaamheden wordt begonnen.

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst

Wijzigingen van hetgeen volgens de opdrachtbevestiging is overeengekomen, zijn, behoudens in de gevallen genoemd in artikel 6 lid b en artikel 9 lid c van deze Algemene voorwaarden, voor partijen slechts bindend, indien men, in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke opdrachtbevestiging

Artikel 5 Onderaanneming

De aannemer zal slechts met schriftelijke toestemming van de opdrachtgever de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten verrichten. Deze toestemming is niet vereist voor glasbewassingswerkzaamheden en/of éénmalige werkzaamheden.

De aannemer zal de opdrachtgever op de hoogte stellen indien glasbewassingswerkzaamheden en /of éénmalige werkzaamheden door derden zullen worden verricht.

Voor onderaanneming ten behoeve van de aannemer zijn de Algemene Voorwaarden van Onderaanneming van toepassing.

Onderaannemers mogen onder geen voorwaarde aan opdrachtgevers hun werkzaamheden direct aanbieden, c.q. factureren.

Indien onderaannemers na het uitvoeren van een opdracht direct, zonder tussenkomst van aannemer, contact opnemen met opdrachtgever voor dito werkzaamheden, dan staat hier een direct opeisbare boete op van € 10.000,–, door onderaannemer aan aannemer te voldoen.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

De werkzaamheden zullen overeenkomstig het genoemde in de offerte, c.q. een eventueel bijgevoegd werkprogramma worden uitgevoerd. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat kleine afwijkingen noodzakelijk, wenselijk of mogelijk zijn, kan de aannemer, zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen. Zulks is echter uitsluitend toegestaan, indien de aldus gewijzigde werkzaamheden tenminste een vergelijkbare kwaliteit garanderen en de afwijkingen aan de opdrachtgever worden medegedeeld.

Indien het de aannemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst mocht blijken dat blijvende afwijkingen van het overeengekomen noodzakelijk zijn, en indien die afwijkingen zodanig zijn dat zij gepaard dienen te gaan met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.

Tenzij anders is overeengekomen, zullen de werkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd op werkdagen – niet zijnde christelijke of nationale feestdagen – van maandag tot en met vrijdag. Indien plotseling intredende bijzondere omstandigheden zulks noodzakelijk maken naar het oordeel van de opdrachtgever, dan wel de aannemer, kan in overleg van het hier bepaalde worden afgeweken

Artikel 7 Contractnaleving en controle

Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door de opdrachtgever geconstateerd wordt, dat de uitvoering van de werkzaamheden in belangrijke mate afwijkt van het overeengekomen werkprogramma, of indien de opdrachtgever aan de hand van een tevoren tussen partijen schriftelijk overeengekomen kwaliteitsnormering- en controlesysteem constateert, dat het resultaat van de verrichte werkzaamheden duidelijk beneden het tevoren afgesproken niveau blijft, zal de opdrachtgever de aannemer onverwijld schriftelijk, in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijkingen.

Bedoelde schriftelijke in kennisstelling bevat tenminste:

Een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking

Een redelijke termijn waarbinnen de aannemer de geconstateerde afwijking niet binnen de gestelde termijn of niet op behoorlijke wijze wordt hersteld, staat het de opdrachtgever vrij die gesloten overeenkomst onmiddellijk en zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.

De opdrachtgever zal de aannemer hiervan bij aangetekend schrijven in kennis stellen.

Van ontbinding van de overeenkomst zal evenwel geen sprake zijn, indien de geconstateerde afwijking is binnen een periode van 6 maanden, of indien de geconstateerde afwijking van zo gering belang is, dat bij redelijke afweging van de belangen van de opdrachtgever en de aannemer een zodanige afwijking niet tot ontbinding van de overeenkomst zou mogen leiden.

Artikel 8 Hulpmiddelen

De aannemer is vrij in zijn keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.

In afwijking van het hierboven onder a. bepaalde, zal de opdrachtgever het voor de werkzaamheden benodigde water, elektriciteit en gas kosteloos ter beschikking stellen. Bij glasbewassingswerkzaamheden aan de buitenkant van het object is het de aannemer toegestaan kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen welke aan het gebouw ten behoeve van de buitenwerkzaamheden aanwezig zijn.

In overleg tussen opdrachtgever en aannemer zullen zoveel mogelijk afsluitbare ruimten, zoals werkkasten en dergelijke, voor materiaalopslag, uitsluitend voor gebruik door de aannemer kosteloos ter beschikking worden gesteld.

In overleg met de aannemer zal de opdrachtgever ten behoeve van het personeel van de aannemer voldoende faciliteiten kosteloos ter beschikking stellen, zoals garderobe, berging en dergelijke.

Artikel 9 Prijs

De prijs is gebaseerd op de bij de opname van de werkzaamheden aanwezige, opgegeven of aangenomen oppervlakte, hoeveelheid, bezetting, aankleding, inventaris, gebruik en bestemming van het object.

Indien in de in lid a. van dit artikel genoemde omstandigheden wijzigingen optreden die naar het oordeel van de aannemer prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal prijsaanpassing in overleg met de opdrachtgever en met de inachtneming van artikel 4 geschieden.

Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaats vindt in de loon- en/of andere kosten van de aannemer, ten gevolge van (een) wijziging(en) in de betrokken cao, dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dringend karakter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kosten van de gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen en dergelijke, zal een aanpassing van de contractsprijs plaatsvinden, in het beginsel overeenkomstig de door het Ministerie van Economische Zaken bij schriftelijke beschikking toegestane maximale prijswijziging.

Bij het ontbreken van een prijzenbeschikking als hierboven bedoeld, vindt een wijziging van de contractsprijs plaats met een stijgingspercentage van de kosten hier bedoeld, die blijkt uit een voor een voor de bedrijfstak representatieve rapportage – door toedoen van de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) opgemaakt – door een registeraccount.

Artikel 10 Betaling

Facturering zal in het algemeen vooruit, rond de 5e van de kalendermaand, plaatsvinden. Facturatie geschiedt uitsluitend per mail. Indien om een papieren factuur wordt verzocht, worden hiervoor € 2,50 extra in rekening gebracht.

Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. Voor het toesturen van een 1e herinnering wordt € 2,50 extra in rekening gebracht. Bij het toesturen van een 2e herinnering wordt een bedrag van € 15,00 voor administratiekosten in rekening gebracht.

Indien betaling na deze termijn geschiedt, zal de wettelijke rente in rekening worden gebracht

De aannemer is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever ondanks sommatie weigert te voldoen aan de betalingsverlichtingen.

Betalingsgeschillen kunnen, in afwijking van artikel 16, worden voorgelegd aan de rechter, die volgens de wettelijke competentieregels bevoegd is.

Alle kosten vallende op een eventueel gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

De maximale aansprakelijkheid voor de aannemer voor alle schade welke door de aannemer, zijn personeel of onderaannemers aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever wordt toegebracht of ten gevolge van onvoorzichtigheid c.q. nalatigheid ontstaat, bedraagt maximaal € 1.000.000,- per gebeurtenis, tenzij conform lid b van dit artikel anders is overeengekomen.
De aannemer dient zich tegen de aansprakelijkheid voor de schade, voor zover die niet het gevolg is van opzet of grove schuld van de aannemer, zijn personeel of onderaannemers, te verzekeren.

Bij het aangaan van de overeenkomst kan, indien zulks wenselijk wordt geacht, worden overeengekomen dat de aansprakelijkheid van de aannemer voor schade, te wijten aan opzet of grove schuld van de aannemer, zijn personeel of onderaannemers, op een hoger bedrag dan € 1.000.000,-, doch niet meer dan € 5.000.000,-, per gebeurtenis wordt vastgesteld. De meerkosten die de aannemer heeft door het verzekeren van deze uitbreiding van de aansprakelijkheid zullen, tenzij anders is overeengekomen, in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.

De aannemer is niet aansprakelijk voor gevolgschade zoals productverlies, winstverdeling of andere indirecte kosten, behoudens in het geval van opzet of grove schuld.

Artikel 12 Schadeloosstelling

Het is de opdrachtgever niet toegestaan, om tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst van het personeel van de aannemer met de aannemer, respectievelijk gedurende de duur van de overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemer en gedurende een periode van 24 maanden na beëindiging daarvan, personeel van de aannemer in vaste dienst te nemen, respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, en buiten de aannemer om in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever of ten behoeve van de rechtspersoon van de opdrachtgever..

Indien zonder instemming van de aannemer door de opdrachtgever een arbeidsverhouding wordt aangegaan met de in lid a van dit artikel bedoelde werknemers, verbeurt de opdrachtgever aan de aannemer een niet te matigen boete van € 1.000,- per bedoelde arbeidsverhouding per week of een gedeelte van een week dat een zodanige arbeidsverhouding verduurt heeft respectievelijk nog voortduurt.

Artikel 13 Duur van de overeenkomst en beëindiging

De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Beëindiging van de overeenkomst kan, door beide partijen, slechts bij aangetekend schrijven geschieden. De opzegtermijn bedraagt in alle gevallen minimaal 3 maanden en vangt aan:

– Bij opzegging door aannemer:

Op het moment dat opzegging bij aangetekend schrijven is geschied.

– Bij opzegging door opdrachtgever

Indien aannemer meedingt in nieuwe aanbestedingsprocedure:

Op het moment dat de nieuwe aannemer schriftelijk aan aannemer bekend is gemaakt;

Indien aannemer niet meedingt in nieuwe aanbestedingsprocedure:

Op het moment dat opzegging bij aangetekend schrijven is geschied, echter met dien verstande, dat minimaal 1 maand van de opzegtermijn dient te liggen na het moment, waarop de nieuwe aannemer of het besluit tot herinbesteding schriftelijk aan aannemer bekend is gemaakt.

Onverminderd het bepaalde in het vorige lid zijn partijen bevoegd gesloten

overeenkomst ook met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst en ontbonden te beschouwen op grond van feiten welke aanleiding waren tot het gerezen geschil.

De Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche zal het geschil berechten conform het hem opgelegde reglement

Aldus opgemaakt voor Schoonmaak Amsterdam BV, op 23 november 2006 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam

Gewijzigd, c.q. aangepast op 7 januari 2014.

Op 18 november 2014 is de naam van Schoonmaak Amsterdam BV gewijzigd in ZVU.nu B.V.

0
    0
    Jouw winkelmand
    Your cart is emptyReturn to Shop